Regulamin akcji Lech Music 2020 x FEST

REGULAMIN PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW
LECH MUSIC i FEST FESTIVAL

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą “Lech Music 2020 x FEST” (dalej: „Akcja”) jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-285), przy ul. Szwajcarskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, REGON 270546630, NIP 6460325155, kapitał zakładowego 31 365 217,50 zł, w całości opłacony, zwana dalej: „Organizatorem“.

2. Koordynatorem Akcji jest Cut The Mustard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623510, NIP: 5213738910, REGON 364737572, zwana dalej „Koordynatorem”.

3. Partnerem akcji jest Fest Festival sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-375), przy ul. Smolna 38/1 ,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000766893, posiadającą NIP 5252777162 oraz REGON 382330543.

4. Akcja jest ogłaszana i organizowana za pośrednictwem profilu Fest Festival w serwisie Facebook.

5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z siecią Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Akcji powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Akcji oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną Akcją.

6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji.

§ 2
Przedmiot i czas Akcji

1. Przedmiotem Akcji jest dodanie przez Uczestnika w komentarzu pod postem ogłaszającym Akcję tekstu – opisu historii swojego udziału w pierwszej edycji Fest Festivalu („Zgłoszenie”).

2. Akcja rozpoczyna się dnia: 25 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 i kończy się w dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 23:59.

3. Wymagania techniczne Zgłoszenia: komentarz tekstowy pod postem ogłaszającym Akcję.

§ 3
Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski (dalej: „Uczestnik”).

3. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik powinien:

a) wejść na Fan Page na Facebooku Fest Festival https://facebook.com/festfestivalpl/;

b) w komentarzu pod postem umieścić tekst – opisu historii swojego udziału w pierwszej edycji Fest Festivalu.

2. Nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich.

3. Przesłanie Zgłoszenie uznaje się za równoznaczne, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

§ 4
Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Akcją jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-285), przy ul. Szwajcarskiej 11.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej pod adresem e-mail: rodo@asahibeer.pl lub pod adresem Administratora.

3. Koordynator Akcji – Cut The Mustard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623510, NIP: 5213738910, REGON 364737572 oraz Partner akcji – Fest Festival sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-375), przy ul. Smolna 38/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000766893, posiadającą NIP 5252777162 oraz REGON 38233054 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników Akcji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.

5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Akcji.

6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Akcji obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek, w przypadku gdy materiał zgłoszony do Akcji zawiera wizerunek Uczestnika lub osób trzecich. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Akcji przez Uczestnika.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5
Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji

1. Przesłanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z:

a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

b) udzieleniem przez Uczestnika na rzecz Kompanii Piwowarskiej S.A. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
iii) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet, TV), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.

c) zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zgłoszenia względem Kompanii Piwowarskiej S.A., w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Zgłoszenia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2. Kompania Piwowarskiej S.A. jest uprawniona do wykonywania autorskich praw zależnych do Zgłoszenia. Kompania Piwowarska S.A. jest uprawniona do wykorzystania Zgłoszeń w dowolnych sytuacjach, skrótach, z dowolnym komentarzem, jak również łączenia Zgłoszeń Materiałów z materiałami przekazywanymi przez innych Uczestników oraz z własnymi materiałami reklamowymi.

3. Regulacja ust. 1-2 dotyczy również wizerunku osób utrwalonych w zakresie Zgłoszenia.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Akcji. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 6 Regulaminu.

6. Przesłanie Zgłoszenie nie nakłada na Organizatora obowiązku ich wykorzystania w ramach działań marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania jedynie części Zgłoszeń do działań marketingowych.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników przez cały czas trwania Akcji, a także w terminie do 14 dni licząc od dnia jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, z którego nadesłał reklamację.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej pod adresem https://festfestival.going1.4ourclient.com/regulamin-akcji-lech-2020/ oraz dostępny jest do wglądu w siedzibie Koordynatora.

2. Prawem właściwym w przypadku Akcji jest prawo polskie, sąd powszechny dla miasta Poznań.

3. Wszelkie informacje na temat Akcji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem pod adresem e-mail: music@lech.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.

MEDIA / PARTNERZY