REGULAMIN FEST FAN TIX

Zasady zakupu biletów typu „FEST FAN TIX” na Fest Festival 2022:

1. Bilet FEST Fan Tix jest imiennym karnetem czterodniowym (uprawniającym do wstępu na Imprezę w każdym dniu jej trwania).

2. Bilety FEST Fan Tix sprzedawane są wyłącznie w formie Biletów elektronicznych.

3. Każdy Klient może nabyć najwyżej 5 (pięć) biletów FEST Fan Tix, uzupełniając dane osobowe osób, które zamierzają z nich skorzystać. W przypadku, gdy bilety zostały uzupełnione kilkukrotnie danymi osobowymi tej samej osoby, osoba dysponująca biletem FEST Fan Tix uzupełnionym o dane osobowe Klienta, który nabył bilet FEST Fan Tix, obowiązana jest do równoczesnego wstępu na Imprezę z Klientem, którego dane osobowe figurują na bilecie.

4. Po dokonaniu płatności za bilety i równoczesnym zakończeniu transakcji, dane, którymi uzupełniony został Bilet FEST Fan Tix nie mogą zostać zmienione.

ZWROT:

5. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu imiennego biletu FEST FAN TIX do 60 dni przed datą rozpoczęcia festiwalu tj. do 12.06.2022 r. Aby dokonać zwrotu klient powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail wysyłając zwracany imienny bilet elektroniczny typu FEST Fan Tix przed upływem w/w terminu.

6. W przypadku gdy klient dokonuje zwrotu biletu na zasadach opisanych w punkcie powyżej Organizator pobiera prowizję za zwrot biletu w wysokości 100 PLN za każdy zwrócony bilet i zwróci Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę w sposób tożsamy do sposobu dokonanej płatności przez Klienta.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient traci prawo do zwrotu biletów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Jednocześnie Organizator informuje, że stosownie do art. 38 pkt 12 Ustawy, Klientowi (w tym Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu elektronicznego („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi” – art. 38 pkt 12 Ustawy).


REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW „FEST FAN TIX”.

Definicje:
Poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie:

Organizator – oznacza spółkę Fest Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-375), przy ul. Smolna 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000766893, o numerze NIP 5252777162.

Dystrybutor Biletów – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która jest uprawniona przez Organizatora do sprzedaży, zmiany i zwrotu biletów na podstawie obowiązującego Regulaminu sprzedaży biletów Fest Festival Sp. z o.o.

Cena – oznacza cenę Biletu elektronicznego umieszczoną w Serwisie. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Konsument – oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Dystrybutorem Biletów czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem Serwisu.

Klient – oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.

Serwis – oznacza serwis internetowy www.festfestival.going1.4ourclient.com, za pomocą którego Klient ma prawo nabyć Bilet elektroniczny za pomocą poza siecią punktów stacjonarnych.

Numer zamówienia – oznacza unikalny numer nadawany przez Serwis przy zamawianiu Biletu elektronicznego.

Bilet elektroniczny – oznacza bilet generowany w systemie informatycznym Serwisu, uprawniający po jego wydrukowaniu do wstępu na Imprezę po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie poszczególnych Imprez. Bilet elektroniczny Dystrybutor Biletów dostarcza Klientowi drogą wiadomości elektronicznej e-mail.

Impreza – oznacza usługę w zakresie rozrywek, w tym rozrywek na świeżym powietrzu, obejmujących koncerty, festiwale, widowiska muzyczne lub taneczno-muzyczne, itp.

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Kwota należności – jest to kwota, którą Klient powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu, Opłata serwisowa oraz ewentualny koszt wysyłki fv według opcji wybranej przez Klienta.

Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Klienta z Systemu na stronie Serwisu w wysokości wskazanego % sumy cen zamówionych Biletów.

§1 Zasady ogólne:

1. Serwis skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców, którzy chcą dokonać zakupu Biletu elektronicznego za pośrednictwem Internetu na Imprezy organizowane przez Organizatora. Osoby, które chcą dokonać zakupu biletu na Imprezę w formie tradycyjnego dokumentu, płacąc za niego przy odbiorze gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, powinny udać się do najbliższych punktów stacjonarnych.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:
– połączenia z siecią Internet (przewodowego lub bezprzewodowego),
– przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zawartości Serwisu,
– włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies.

3. Klient dokonując zakupu biletu przez Serwis zgadza się na zakup biletów na warunkach określonych w „Regulaminie Zakupu Biletów” i ” Regulaminie Korzystania z Aplikacji Going.” wydanej przez Dystrybutora Biletów tj. firmę GOING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, , adres: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363058596, NIP: 5272751272, e- mail: support@goingapp.pl.

§2 Zasady zakupu biletów typu „FEST FAN TIX” na Fest Festival:

1. W przypadku Imprezy Fest Festival Organizator udostępnia w Serwisie możliwość zakupu biletu FEST Fan Tix na specjalnych zasadach opisanych poniżej.

2. Bilet FEST Fan Tix jest imiennym karnetem czterodniowym (uprawniającym do wstępu na Imprezę w każdym dniu jej trwania).

3. Bilety FEST Fan Tix sprzedawane są wyłącznie w formie Biletów elektronicznych.

4. Każdy Klient może nabyć najwyżej 5 (pięć) biletów FEST Fan Tix, uzupełniając dane osobowe osób, które zamierzają z nich skorzystać. W przypadku, gdy bilety zostały uzupełnione kilkukrotnie danymi osobowymi tej samej osoby, osoba dysponująca biletem FEST Fan Tix uzupełnionym o dane osobowe Klienta, który nabył bilet FEST Fan Tix, obowiązana jest do równoczesnego wstępu na Imprezę z Klientem, którego dane osobowe figurują na bilecie.

5. Po dokonaniu płatności za bilety i równoczesnym zakończeniu transakcji, dane, którymi uzupełniony został Bilet FEST Fan Tix nie mogą zostać zmienione.

6. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu imiennego biletu FEST FAN TIX do 60 dni przed datą rozpoczęcia festiwalu tj. do 12.06.2022 r. Aby dokonać zwrotu klient powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail wysyłając zwracany imienny bilet elektroniczny typu FEST Fan Tix przed upływem w/w terminu.

7. W przypadku gdy klient dokonuje zwrotu biletu na zasadach opisanych w punkcie powyżej, Organizator pobiera prowizję za zwrot biletu w wysokości 100 PLN za każdy zwrócony bilet i zwróci Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę sposób tożsamy do sposobu dokonanej płatności przez Klienta.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient traci prawo do zwrotu biletów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Jednocześnie Organizator informuje, że stosownie do art. 38 pkt 12 Ustawy, Klientowi (w tym Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu elektronicznego („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi” – art. 38 pkt 12 Ustawy).

9. Terminy dostępności biletów FEST Fan Tix podlegają ogłoszeniu w Serwisie.

10. Ilość biletów dostępnych w ofercie FEST Fan Tix jest ograniczona.

11. Zwrot realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

§3 Reklamacje i Postanowienia końcowe:

1. Konsument może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tickets@followthestep.com, listownie, wysyłając korespondencję na adres Fest Festivla Sp. z o.o., ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

2. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej korespondencji przesłanej na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

3. Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji, listem poleconym na adres Organizatora wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Klient (Przedsiębiorca) powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację nie później niż w terminie 60 dni.

4. Regulaminy poszczególnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu biletów na poszczególne Imprezy są dostępne w Serwisie oraz na stronie Organizatora i mogą zawierać dodatkowe istotne informacje oraz różnice proceduralne. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi dokumentami przeważające znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu biletów na poszczególne Imprezy.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach Serwisu. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy dokonywaniu zakupu (złożenia zamówienia) Biletu elektronicznego.

Warszawa, dnia 31.08.2021 r.
Organizator

MEDIA / PARTNERZY