regulamin meet & greet z Lost Frequencies

 REGULAMIN  KONKURSU „Spotkaj Lost Frequencies na Fest Festival 2019” 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs pod nazwą „Spotkaj Lost Frequencies na Fest Festival 2019” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.)
 3. Konkurs  odbywa  się  z  zachowaniem  zasad  dotyczących  ochrony  danych  osobowych zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Follow The Step Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Smolna 38/1, 00-375 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000663978, REGON: 5252699433, NIP: 366578758 („Organizator”)
 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs trwa do 22.08.2019 r. o godz. 19:00.
 7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.followthestep.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  1. Zrobienie zdjęcia, na którym uczestnik konkursu pokaże, dlaczego jest FEST
  2. Otagowanie zdjęcia #festfestival2019
  3. Wstawienie zdjęcia na swój profil FB (post musi być publiczny)
 1. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Follow The Step Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się odbywać w celach  związanych z realizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniu zwycięzców, przesłaniu i wręczeniu im nagród.
 2. Wszystkie przesłane przez Uczestników Konkursu Prace mogą być upublicznione na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat).
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym  podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy oraz informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat). Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Projektu nie oznacza przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu.
 4. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
  2. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
  3. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
  4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek programów graficznych do stworzenia Pracy Konkursowej

W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej; 

pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

 • 3 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Organizator przewidział w ramach Konkursu nagrodę w postaci spotkania z Lost Frequencies.
 2. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu poprzez portal społecznościowy Facebook oraz prześle nagrodę w biletu na wybrany przez uczestnika koncert. 
 3. W przypadku braku kontaktu z którymś ze zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego zwycięzcy konkursu.
 4. Organizator zastrzega, że Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Zwycięzca Konkursu ani jakikolwiek inny Uczestnik Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.
 6. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury, nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Konkursu. 
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Follow The Step, ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa, dopisek: „Konkurs”. 
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi. 
 4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stępla pocztowego). 
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Organizator udzieli odpowiedzi na otrzymaną reklamacje, w postaci zwrotnej wiadomości.
 7. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, Snapchat, Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.
MEDIA / PARTNERZY