Regulamin – Pole Namiotowe

Regulamin Imprezy –> TUTAJ


REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ FEST FESTIVAL SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Fest Festival”, (zwanej dalej: „Imprezą”), która odbędzie się w dniach 11-15.08.2021 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 11-15.08.2021 roku, w Chorzowie, Park Śląski, tj. przez spółkę: FEST FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolna 38/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000766893, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeniom znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na Terenie Pola Namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na pole namiotowe, który przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego podlega wymianie na Identyfikator (opaskę); Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator (opaskę) osobiście;

„Identyfikator” to oznaczenie wydawane przez Organizatora przed wejściem na Teren Pola Namiotowego za zwrotem Biletu; Identyfikator, którego wzór ustala Organizator, będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, na cały okres trwania Imprezy. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się plakietką identyfikacyjną, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Pola Namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu Teren Pola Namiotowego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają plakietki identyfikacyjne umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i/lub fotografię, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Pola Namiotowego” oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Parku Śląskiego, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik” oznacza osobę uprawnioną do wstępu i przebywania na Terenie Pola Namiotowego na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 16 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Osoba, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator nie ma ukończonych 16 lat, może przybywać na terenie Pola Namiotowego pod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i pełnoletniej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Teren Pola Namiotowego nie ukończyła 3 roku życia. Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletni powyżej 16 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Pola Namiotowego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.

II. WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE

5. Wstęp na Teren Pola Namiotowego, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu odpowiedni i nieuszkodzony Identyfikator umocowany na trwałe na ręku, uprzednio otrzymany na podstawie wymiany Biletu przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego, w okresie:

– dla Uczestników posiadających opaskę uprawniającą do wstępu na Teren Imprezy oraz opaskę uprawniająca do wstępu na pole namiotowe: od 10.08.2022, godz. 10:00 do 14.08.2022, godz. 15:00;

Bilet na pole namiotowe jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy karnetów 4 dniowych lub karnetów weekendowych. Pole namiotowe dla posiadaczy karnetów 4 dniowych dostępne jest od 10.08.2022, od godziny 10:00 do 14.08.2022, do godziny 15:00. Pole namiotowe dla posiadaczy karnetów weekendowych dostępne jest od 12.08.2022, od godziny 10:00 do 14.08.2022, do godziny 15:00.

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku poniżej 16 roku życia, może on przebywać na Terenie Pola Namiotowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

6. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt. 5 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora;

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;

c) nie posiadającym dokumentu tożsamości;

d) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 14 –a) – c) niniejszego Regulaminu;

e) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

f) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

g) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych Organizatora.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLA NAMIOTOWEGO

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania opisanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej czynnej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca pola namiotowego na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

8. Organizator zapewnia również dodatkowe udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na pole namiotowe, zlokalizowane poza Terenem Pola Namiotowego:

– depozyt przy wejściu na Teren Pola Namiotowego (Depozyt dodatkowo płatny za każde pobranie pozostawionych przedmiotów. Cenę określa Organizator).

9. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegania postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie pola namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika Służb Porządkowych Pola Namiotowego wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Pola Namiotowego. Samowolne opuszczenie Terenu Pola Namiotowego z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika Służb Porządkowych Pola Namiotowego jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w Imprezie oraz przebywania na Terenie Pola Namiotowego.

12. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:

a) palenia ognisk;

b) używania otwartego ognia w namiotach;

c) rozstawiania namiotów większych niż 4-osobowe;

d) używania butli gazowych;

e) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym;

f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;

g) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń;

h) dewastowania infrastruktury Pola Namiotowego;

i) zakłócania porządku;

j) zaśmiecania terenu;

k) wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających;

l) wnoszenia płynów o pojemności większej niż 100 ml;

m) wnoszenia jedzenia w komercyjnej ilości;

n) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;

o) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;

p) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych oraz innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych.

13. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola Namiotowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących się na Terenie Pola Namiotowego, które zostały rozstawione przez Uczestników, Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających, pod warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik ma zezwolenie na wstęp na Teren Pola Namiotowego, określonego w pkt. 5 Regulaminu.

14. Służby Porządkowe, legitymując się plakietką identyfikacyjną umieszczoną w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem pola namiotowego, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;

d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

15. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Pola Namiotowego osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

16. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,

– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

17. Stwierdzenie prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator.

18. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.

19. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

20. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego.

21. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znad rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

22. W okresie działania pola namiotowego, Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Pola Namiotowego, zobowiązują się przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. REKLAMACJE:

23. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

FEST FESTIVAL SP. Z O.O.

ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

25. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 23 i 24 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

26. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

27. Administratorem danych osobowych jest FEST FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smolna 38/1. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

28. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

29. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej festiwalu, tj. www.festfestival.going1.4ourclient.com – przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.

30. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 23 na piśmie.

31. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

34. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Pola Namiotowego oraz bezpieczeństwa Uczestników. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj. www.festfestival.going1.4ourclient.com

MEDIA / PARTNERZY